ریبیت پایان سال

میزان دریافت جایزه همکاران متناسب با مجموع خرید سالانه

بیش از ۳۰ میلیون تومان

1%

تا ۱۰۰ میلیون تومان

2%

بیش از ۱۰۰ میلیون تومان

3%

کالاهایی که دارای ریبیت هستند در کنار نام آنها در صفحه مربوط به محصول درج شده و کل کالاهایی که ریبیت دار نیست از فروش جدا می باشد.