شرایط همکاری عرفی

خرید کمتر از ۵۰۰ هزار تومان

پرداخت نقدی

خرید بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان

با توجه به مقدار خرید، برند و نوع کالا تسویه از ۱۵ تا ۹۰ روز

در صورت تائید اعتبار توسط مدیریت مالی و دریافت چک امانت و چک فاکتور، کالا توسط همکاران انبار ارسال خواهد شد.