نحوه ثبت گوشی در سامانه همتا (طرح رجیستری)

ثبت گوشی در سامانه همتا